Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.
SECTIONS
Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.
Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.

Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.
USSR, Moscow. Summer of 1936.
Photographer Vishnyak.
Positive-original (?)
Silver- gelatin print

ГИМ 111887/500
ФМЛ ФОЛ-8725
ГК 6783071