Photo. Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov, Viktor Dmitrievich Ulyanov, Alexandra Feodorovna Ulyanova and Olga Dmitrievna Ulyanova in the Kremlin apartment of D. I. Ulyanov in the Cavalry corps.
SECTIONS
Photo. Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov, Viktor Dmitrievich Ulyanov, Alexandra Feodorovna Ulyanova and Olga Dmitrievna Ulyanova in the Kremlin apartment of D. I. Ulyanov in the Cavalry corps.
Photo. Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov, Viktor Dmitrievich Ulyanov, Alexandra Feodorovna Ulyanova and Olga Dmitrievna Ulyanova in the Kremlin apartment of D. I. Ulyanov in the Cavalry corps.

Photo. Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov, Viktor Dmitrievich Ulyanov, Alexandra Feodorovna Ulyanova and Olga Dmitrievna Ulyanova in the Kremlin apartment of D. I. Ulyanov in the Cavalry corps.
USSR, Moscow. Summer of 1936.
Photographer Vishnyak.
Positive-original (?)
Silver- gelatin print

ГИМ 111887/495
ФМЛ ФОЛ-8720
ГК 6782810