Poster "We are fighting great. We stab desperately - Suvorov's grandchildren, Chapaev's children."
SECTIONS
Poster “We are fighting great. We stab desperately – Suvorov’s grandchildren, Chapaev’s children.”
Poster “We are fighting great. We stab desperately – Suvorov’s grandchildren, Chapaev’s children.”

Poster “We are fighting great. We stab desperately – Suvorov’s grandchildren, Chapaev’s children.”
Frunze. 1941.
Publishing house “Kirgizgosizdat”
Kukryniksy, Marshak S.Ya., Povolotskaya E.V.
Paper, chromolithography
58.3×87.5 cm

ГИМ 110972/275
ФМЛ ИД-275
ГК 6776483