Decree on Freedom of Conscience, Church and Religious Organizations
SECTIONS
Decree on Freedom of Conscience, Church and Religious Organizations
Decree on Freedom of Conscience, Church and Religious Organizations

Decree on Freedom of Conscience, Church and Religious Organizations.

January 20 (February 2), 1918.

Typewritten text, editing – autographs of V.I. Lenin, N.I. Podvoisky, V.A. Algasov, V.E. Trutovsky, A.G. Shlikhter, P.N. Proshyan, V.R. Menzhinsky, A.G. Shlyapnikov, G.I. Petrovsky, V.D. Bonch-Bruyevich, N.P. Gorbunov.

РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д. 5212. Л.1-5.