Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.
SECTIONS
Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.
Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.

Photo. Maria Ilyinichna Ulyanova, Dmitry Ilyich Ulyanov and Nadezhda Konstantinovna Krupskaya in the Kremlin apartment of D.I. Ulyanov in the Cavalry Corps.
USSR, Moscow. Summer of 1936.
Photographer Vishnyak.
Positive-original (?)
Silver- gelatin print

ГИМ 111887/546
ФМЛ ФОЛ-8771
ГК 6782723